Værdigrundlag for Vesthimmerlands Naturfriskole

Formålet med skolens virke er at give vores børn LÆRING FOR LIVET.

Vesthimmerlands Naturfriskole er en friskole der har særligt fokus på natur, musik, bevægelse, kreativitet og læsning. Vi arbejder ud fra en målsætning om, at udvikle vores elever til hele mennesker med et sundt selvværd.

Skole skal være et trygt sted, hvor børnene glæder sig til at komme, hvor de har lysten til at lære og lære fra sig, samt troen på egne og andres evner i et fællesskab med gensidig respekt for forskelligheden.

Vesthimmerlands Naturfriskole er en skole med fokus på faglighed. Vi arbejder ambitiøst og målrettet i alle fag for at sikre en høj faglighed, hvor eleven trives og udvikles personligt.

Undervisningen tager udgangspunktet i det Grundtvig-Koldske idégrundlag.

I mødet mellem børn og voksne, vil børnene opleve voksne der tror på dem og som ønsker, at hjælpe dem videre både på det faglige og personlige plan. I undervisningen vil der blive lagt særligt vægt på elevernes selvtillid og faglige kompetencer. Vi har morgensang og fortælling hver morgen, vi fastholder gode traditioner og fejre årstiderne.

Skolen skal være en aktiv del af lokalsamfundet og være et naturligt samlingspunkt for alle egnens foreninger og borgere.

Vesthimmerlands Naturfriskole ønsker at inddrage det musisk-kreative aspekt i alle fag, og herigennem støtte den læring som sker, når kroppen og sanserne er i spil. Her har vi særlig vægt på natur, musik, bevægelse og kreative fag generelt. Vi er en friskole der supplere den traditionelle undervisning med udeskole og udeundervisning.

 

Natur:

Mennesket er natur og en del af naturen. At inddrage naturen samt færdes i den, åbner for en forståelse af denne samhørighed. Undervisning i ”naturens store rum” giver luft, plads og større rummelighed, så der bliver plads til alle.

I praksis vil det betyde, at vi vil benytte os af de enestående naturmæssige omgivelser både tæt på skolen og lidt længere væk. Når det er oplagt, vil vi sammenkoble de øvrige fag i og med naturen.

 

Musik:

Musik er i sit væsen fællesskabende, inddragende og kulturbærende. Vi ønsker, at musik og sang bliver en naturlig del af hverdagen på Vesthimmerlands Naturfriskole. Dels som et udtryk for verden i og omkring os, og dels som et redskab til skabelse af dialog mellem os som mennesker.

I praksis vil det betyde, at der hver dag er morgensang, der undervises i musik og sammenspil, der synges i timerne, der arbejdes med musical og optrædener i lille og stor målestok.

 

Bevægelse:

At bevæge sig rent fysisk, enten alene eller sammen, indeholder i sig selv en skabelse af både følelsesmæssig og intellektuel kunnen. Bevægelse, leg og idræt åbner op for en læring om sig selv og andre, som sker i en selvforglemmende sammenhæng. I bund og grund handler al læring om bevægelse.

I praksis vil det betyde, at vi vil lægge stor vægt på bevægelse både som et særskilt fag, men også som en del af den almene undervisning. Vi ønsker at vække sanserne og inddrage kroppen igennem hele skoledagen. Det skal være sjovt at spille bold!

 

Kreativitet:

Kreativitet handler i sin essens om at se, opleve og tænke i nye baner. At lære at se og åbne op for indtryk og udtryk. At lade sig bevæge og selv bevæge. Alene eller sammen med andre. Det er fordybelse, proces og produkt i forskellige udtryk.

I praksis vil det betyde, at vi vil vægte øvelsen af den kreative og skabende proces i alle fag. Vi ønsker, at bevare barnets åbne sind, og bruge den legende og eksperimenterende tilgang til verden. Vi arbejder projektorienteret i mange sammenhænge.

 

Læsning:

Vesthimmerlands Naturfriskole har som mål, at skabe en skole med en høj faglighed også om de boglige fag. Friskolen vægter de danskfaglige kvalifikationer højt, da det blandt andet skaber grundlag for de øvrige fag og livet generelt.

Vi ønsker at rumme både dygtige og sikre læsere, samt børn i læse- og skrivevanskeligheder. IT vil være et naturligt redskab i undervisningen.